T.C.

YARGITAY

  1. HUKUK DAİRESİ
  2. 2014/21030
  3. 2015/6532
  4. 3.4.2015
  • BOŞANMA DAVASINDA ISLAH YOLUYLA YENİ VAKIALAR İLERİ SÜRÜLEBİLECEĞİ VEYA DAYANILAN VAKIALARIN DEĞİŞTİRİLEBİLECEĞİ ( Davacının Yeni Vakılara İlişkin Delil Gösterebileceği ve Tanık Listesi Verebileceği – İkinci Tanık Listesi Verilemeyeceğine İlişkin Yasağa Dayanılarak Tanıkların Dinlenmesinden Kaçınılmasının Hatalı Olduğu )
  • İKİNCİ TANIK LİSTESİ VERİLMESİ ( Boşanma Davasında Islah Yoluyla Yeni Vakıalar İleri Sürülmesi/Vakıalara İlişkin Tanık Listesi Verilebileceği – Islah Dilekçesinde Gösterilen Tanıkların Usulünce Dinlenmesi Gerektiği )
  • ISLAH ( Davacının Dayandığı Vakıaları Değiştirebileceği Yeni Vakıalar Ekleyebileceği/Yeni Vakılara İlişkin Delil Gösterebileceği – İkinci Tanık Listesi Verilemeyeceğine İlişkin Yasağa Dayanılarak Tanıkların Dinlenmesinden Kaçınılamayacağı – Boşanma )
  • DAVACININ ISLAH YOLUYLA İKİNCİ TANIK LİSTESİ VERMESİ ( Boşanma/Islah Dilekçesi İle Yeni Vakıa İleri Sürülmesi ve Vakıa İle İlgili Tanık Listesi Verilmesi – Tanıkların Usulünce Dinlenmesi Gerektiği )

6100/m.176, 240/2

ÖZET : Islah yoluyla, dayanılan vakıalar değiştirilebilir veya davaya yeni vakıalar dahil edilebilir. Davacı evvelce göstermiş olsa bile, davaya kattığı bu yeni vakılara ilişkin delil de gösterebilir. Bu halde, ikinci tanık listesi verilemeyeceğine ilişkin yasağa ( HMK. m. 240/2 ) dayanılarak, gösterilen tanıkların dinlenmesinden kaçınılamaz. Davacının ıslah dilekçesinde gösterdiği tanıklar usulünce dinlenmeli ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmelidir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen, yukarıda tarihi ve numarası gösterilen hüküm davacı erkek tarafından temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Davacı, ıslah yoluyla, dayandığı vakıaları değiştirebilir veya davaya yeni vakıaları dahil edebilir. Evvelce göstermiş olsa bile, davaya kattığı bu yeni vakılara ilişkin delil de gösterebilir. Bu halde, ikinci tanık listesi verilemeyeceğine ilişkin yasağa ( HMK. m. 240/2 ) dayanılarak, gösterilen bu tanıkların dinlenmesinden kaçınılamaz. Davacı, 7.1.2013 günü verdiği ıslah dilekçesiyle, yeni vakıalar ileri sürmüş ve bununla ilgili tanık da göstermiştir. Yapılan ıslah kanuna uygundur. O halde, davacının 7.1.2013 günü verdiği ıslah dilekçesinde gösterdiği tanıklar usulünce dinlenmeli ve tüm deliller birlikte değerlendirilerek hasıl olacak sonucuna göre karar verilmelidir. Bu yön nazara alınmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru bulunmamıştır.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün yukarıda gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oybirliğiyle, 03.04.2015 tarihinde karar verildi.