Türk Medeni Kanunumuzda Boşanma sebepleri Zina, Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, Terk, Akıl hastalığı ve Evlilik birliğinin sarsılması olarak sıralanmıştır. Türk Medeni Kanunu’na göre boşanma nedenleri olarak gösterilebilecek davranışlar boşanma davanızın hızlı bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olacaktı. 

Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Boşanma davası açma konusunda karar vermiş olan tarafın Hukuk Muhakemeleri Kanununa uygun olarak hazırlanmış bir dilekçe ile aile mahkemesine başvurması gerekecektir.

Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır. Açılan boşanma davasında boşanmaya karar verilebilmesi için boşanma sebeplerinin ispatlanmış olması gerekmektedir.

Davanın nasıl açılacağı ve boşanma sebeplerinin ispatı konusunda uzan bir boşanma avukatına danışmak ve vekalet vermek tarafların yararına olacaktır.

BOŞANMA DAVASINDA TAZMİNAT

Boşanma nedeni ile mevcut veya beklenen menfaatleri zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir.

Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir.

Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Boşanma davasının bitmesi ile istenilecek tazminatlarda zaman aşımına dikkat edilmesi gerekmektedir. Boşanma davaları, zor bir süreci barındırmakta olup velayet, nafaka, tazminat, mal rejiminin tasfiyesi konularında bir boşanma avukatına danışmak, yardım almak gerekebilecektir. Bu zor süreçte taraflara en iyi desteği sağlayacak ve onları en iyi anlayacak olan avukatları olacaktır.