İŞ DAVASI NASIL KAZANILIR

İş kanunu ile işçinin çalışma esasları, çalışmasına bağlı olarak hak kazanacağı ücret ve tazminat haklarına ilişkin düzenlemeler yapılmıştır.  İşçinin fazla mesai alacak hakkı, kıdem tazminatı hakkı, ihbar tazminatı hakkı, ücret alacağı, yıllık izin, hafta tatili alacağı,  resmi ve dini bayram tatili alacağı gibi alacakları alacak ve tazminat haklarının esasları iş kanunuyla düzenlenmiştir.  İşçinin işveren yanında çalışmasına bağlı olarak doğacak olan bu hakların bir kısmı feshe bağlı haklardır.

İşçinin işveren yanında çalışması ile ücret hakkı doğar. İşveren işçisinin ücret hakkını ödemezse, işçi   işten ayrılsın ya da ayrılmasın her zaman  ücret hakkını işverenden isteme hakkına sahiptir. İşçi  ücret hakkı ödenmiyor ise  işverenine karşı dava açarak ücret alacağını   talep edebilir. Yine aynı şekilde işçi haftada 45 saatin üzerinde çalışıyor ise bu çalışma   karşılıklarının işçiye fazla mesai olarak ödenmesi gerekir. İşçinin fazla mesai hakkı ödenmez ise işçi işverene karşı dava açarak fazla mesai karşılıklarını talep edebilir. İşçinin hafta tatilini kullanamaması veya resmi ve dini bayramlarda çalıştırılmasına rağmen karşılığının ödenmemesi halinde de yine işverene karşı dava açarak haklarını talep etme imkanı bulunmaktadır.

İşçinin, işten çıkartılmasına veya kendisinin işten ayrılmasına bağlı olarak almaya hak kazanacağı ihbar ve kıdem tazminatı hakkı bulunmakta olup işçinin tazminat haklarının ödenmemesi halinde de işverene karşı dava açarak haklarını talep edebilecektir. 

İşçinin işverene karşı açacak olduğu davalarda, davanın ne kadar süreceği davanın konusuna, ispat edilmesi gereken alacak haklarına, işyerinde işçiye imzalatılmış olan evrak bulunup bulunmamasına, imzalatılan evraklarının içeriğinin doğruluğuna, işverenin cevaplarına ve dosyaya sunulacak olan delillere göre değişecektir.

AÇILAN DAVADA NELERİN TALEP EDİLDİĞİ DAVA SÜRESİNİ BELİRLEYECEKTİR.

İşçinin açılan davada işverenden neler talep ettiği dava süresini etkileyecektir. İşçi yalnızca kıdem alacağı için dava açabileceği gibi kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai alacağı, hafta tatili alacağı, resmi ve dini bayram tatili alacağı, kötü niyet tazminatı gibi birden çok alacak kalemi için dava açabilecektir. İşçinin davada talep ettiği bu alacak kalemlerine göre ispat yükü artacağından dava süresi de buna göre uzayacak veya kısalacaktır.

İŞÇİ, İŞYERİNDE İMZALADIĞI EVRAKLARA MUTLAKA DİKKAT ETMELİ VE OKUYARAK İMZALAMALIDIR.

 Açılacak iş davalarında işveren tarafından dava dosyasına sunulacak olan iş sözleşmesi, maaş bordoları, puantaj kayıtları, işçi aleyhinde tutulan tutanaklar, savunma dilekçeleri gibi bir çok imzalı belgenin önemi vardır. Eğer işçi içeriği doğru olmayan bir belgeyi okumadan veya baskı ile imzalamak zorunda kalmış ise bu belgenin davada işveren tarafından delil olarak sunulması işçinin aleyhinde sonuç doğurmaması için işçinin bu belgenin baskı ile imzalatıldığını ve doğruyu göstermediğini de ayrıca ispat etmesi gerekecektir. Bu durumda davanın daha uzun sürmesine sebebiyet verecektir.

İŞ DAVALARINDA TANIK ANLATIMLARI

İş davasında işçi açısından tanık anlatımları çok önemli olup çok kere başkaca ispat aracı olmayan işçi tüm iddialarını tanıklar ile ispat etmek zorunda kalmaktadır. Bu sebep ile işçinin davada kaç tanık dinleteceği, tanıklarının çağrılan duruşmaya zamanında gelmesi ve heyecanlanmadan istenilen hususları doğru anlatması davanın seyrini ve ne kadar sürede sonuçlanacağını belirleme konusunda önem arz etmektedir. Tanığın çağrıldığı duruşmaya gelmemesi dava sürecini uzatacak olup yine tanığın heyecanlanarak eksik beyanda bulunmasın da davada başkaca tanık dinletilmesini gerektireceğinden süreci uzatacaktır.

Yine aynı şekilde davalı da tanık dinletme hakkına sahip olup davalının dinleteceği tanık sayısı ve davalı tanıklarının çağrıldıkları duruşmaya zamanında gelmeleri de dava sürecini etkileyecektir. Bazen ne yazık ki davalı taraf dava sürecini uzatmak istediğinden tanıklarını bilerek duruşmaya geç getirmekte olup bu durum sürecin uzamasına sebebiyet vermektedir.

MAHKEMECE ARAŞTIRILMASI GEREKEN HUSUSLAR DAVA SÜRESİNİN BELİRLENMESİNDE ETKİLİ OLMAKTADIR.

Açılan bir davada önemli olan istenilen sonucun elde edilmesi olacağından işçinin hakkını tam olarak elde edebilmesi için mahkemenin araştırması gereken bir takım bilgi, belge ve deliller olabilecektir. Örnek vermek gerekir ise emsal ücret araştırması, banka kayıtları, SGK kayıtları, işyerinde yapılmış SGK incelemeleri, tutulan tutanaklar, emsal davalar mahkemece incelenmesi ve toplanması gereken bilgi ve belgeler olacaktır. Bu bilgi ve belgelerin mahkemece zamanında istenilmesi ve ilgili kurumların zamanında cevap vermesi de dava sürecini etkileyecektir.

BİLİRKİŞİ İNCELEMESİ

İş davalarında bilirkişi incelemesi ve gelecek rapor mahkemenin vereceği kararda çok önemli olacağından ve hatta kararın temelini oluşturacağından raporun doğruluğu, mahkemece toplanan deliller ve tanık beyanları ile uyumlu olması, yine aynı şekilde Yargıtay İlke kararları ile uyumlu olması çok önemli olup bilirkişi raporuna karşı yapılan itirazlar mahkemece bilirkişiden ek rapor talep edilmesi ve yeni bir bilirkişiden rapor alınmak istenmesi dava sürecini belirlemede önemli olacaktır.

İŞ DAVALARINDA İŞ HUKUKU AVUKATININ ÖNEMİ 

İş davalarında İŞ HUKUKUNDA UZMAN AVUKAT İLE temsil edilmek iş davasının kısa sonuçlanması için en önemlisi olacaktır. Zira davanın kısa sürmesinde ve doğru sonucun alınmasında usul hukuku kurallarına uyarak davanın takibi, delillerin sunulması ve toplanması, tanıkların dinletilmesi gibi ayrıntılar önemlidir. Tüm bunlar hukuk bilgisini gerektirecek olup bu sebepler ile davanın seyri için UZMAN İŞ HUKUKU AVUKATINDAN destek alınması önemli olacaktır.

 


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU