İşçinin çalışırken veya işten ayrıldıktan sonra bazı önemli hakları vardır. İşçiler bu haklarını talep edebilir. İşte Yargıtay’ın işçi alacakları için verdiği kararlar…

T.C. YARGITAY 9.HUKUK DAİRESİ

E. 2014/36130

K. 2016/10441

T. 26.4.2016

İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İşçinin İş Akdini Emekliliğe Hak Kazanması ve İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Suretiyle İhtarname İle İş Akdini Haklı Sebeple Feshettiğini Belirttiği/Davalı Fesih İhtarının Davacıya Daha Önce Ulaştığı Gerekçesiyle İş Akdinin İşveren Tarafından Haksız Feshedildiğinin Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu – Davacının İş Akdini Kendisinin Haklı Sebeple Feshettiğinden İhbar Tazminatının Reddine Karar Verilmesinin Gerektiği )

İŞ AKDİNİN FESHEDEN TARAF ( Davacı İşçinin İş Akdini 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14/5 Gereğince Emekliliğe Hak Kazanması ve İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Nedeniyle İhtarname İle İş Akdini Haklı Sebeple Feshettiğini Belirttiği/Mahkemece Hatalı Değerlendirme İle Davalı Fesih İhtarının Davacıya Daha Önce Ulaştığı Gerekçesiyle İş Akdinin İşveren Tarafından Haksız Feshedildiğinin Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu – İşçilik Alacakları Davası )

İŞVERENİN FESİH İHTARININ DAHA ÖNCE ULAŞMASI ( Davacı Vekilinin Davalının Fesih İhtarından Önce Davacının Emekliliğe Hak Kazanması ve İşçilik Alacaklarının Ödenmemesi Suretiyle İhtarname İle İş Akdini Haklı Sebeple Feshettiğini Belirttiği – Bu Durum Karşısında Davalı Fesih İhtarının Davacıya Daha Önce Ulaştığı Gerekçesiyle İş Akdinin İşveren Tarfından Haksız Feshedildiğinin Kabul Edilmesinin Hatalı Olduğu )

İHBAR TAZMİNATI ( Davacının İş Akdini Kendisinin Haklı Sebeple Feshettiği – İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesinin Gerektiği )

1475/m.14/5

4857/m.17, 25, 41

ÖZET : Dava işçilik alacaklarına ilişkindir. Taraflar arasında iş akdinin feshi noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır. Davacı vekili dava dilekçesinde davalının fesih ihbarından haberdar olmadan önce, davacı işçinin 23 yıllık sigorta süresi ve 6165 gün prim ödemesi bulunmasına dayalı olarak; 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesinin 5.fıkrası gereğince emekliliğe hak kazanması ve işçilik alacaklarının ödenmemesi suretiyle ihtarname ile İş akdini haklı sebeple feshettiğini belirtmesi karşısında; mahkemece hatalı değerlendirme ile davalı fesih ihtarının davacıya daha önce ulaştığı gerekçesi ile iş akdinin işveren tarafından haksız feshedildiğinin kabul edilmesi hatalıdır.

Mahkemece davacı vekilinin dava dilekçesinde açıkça iş akdini yaş hariç emeklilik koşullarının gerçekleşmesi üzerine davalının fesih ihbarından haberdar olmadan önce haklı sebeple feshettiğini iddia etmesi karşısında kıdem tazminatı talebinin kabulü yerinde ise de; davacının iş akdini kendisi haklı sebeple feshettiğinden ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

A- ) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili dava dilekçesinde özetle; müvekkilinin 1.2.2004-25.4.2013 tarihleri arasında …’ne bağlı davalı şirkette …’de bulunan … içerisindeki … mağazasında mağaza sorumlusu olarak çalışmaya başladığını, iş akdinin haksız feshedildiğini ileri sürerek; kıdem tazminatı ,ihbar tazminatı ve fazla mesai ücreti alacaklarını istemiştir.

B- ) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili cevap dilekçesinde özetle; davacının iş akdinin müvekkili şirkete yapılan bir ihbar sonrasında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı, doğruluk ve bağlılık ile bağdaşmayan davranışları sebebiyle feshedildiğini, anılan ihbar sonrasında gerçekleştirilen inceleme sonucunda davacının sorumluluğunda bulunan mağazada görevli personele karşı ahlaka aykırı cinsel içerikli sözlü davranışta bulunduğu, personeli sürekli rahatsız ettiği, mağazada görevli personellere eşit muamele etmediği, yine mağazada görevli başka bir personel ile iş etik kurallarına uygun olmayacak şekilde işyerinde yakınlaştığı, mağazada sürekli olarak huzursuzluk yaşandığı ve personele davacının görevini ihmali ve iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması sebebiyle kötü muamele edildiğinin açıkça anlaşıldığım, davacının konuyla ilgili savunmasının 24.4.2013 tarihinde talep edildiğini, davacının savunmasının müvekkili şirket yönetimince değerlendirildiğini ve aynı tarihte iş akdinin feshedildiğine dair bildirimin davacıya tebliğ edilmek istendiğini, davacının fesih bildirimini tebliğ almaktan imtina etmesi karşısında bildirimin 25.4.2013 tarihinde noter vasıtası ile keşide edildiğini, davacının iş akdinin feshedildiğini 24.4.2013 tarihinde öğrendikten sonra 29.4.2013 tarihinde iş akdini emeklilik sebebiyle feshettiğine dair ihtarname keşide ettiğini, müvekkili şirket bünyesindeki hiçbir yöneticinin yada çalışanın iddia edildiği gibi bir başka çalışan üzerinde baskı kurmasının mümkün olmadığını, mağazada en üst pozisyonda görev alan davacıya kimse tarafından psikolojik baskı uygulanamayacağının açık olduğunu, hiçbir şart altında davacının iddialarını kabul anlamına gelmemek kaydıyla mobbing kavramının varlığından bahsedebilmek için sistemli bir şekilde belli bir döneme yayılan eylemlerin varlığı şart olduğundan davacının öncelikle çalışma süresi bakımından mobbinge maruz kalmasının söz konusu olamayacağının aşikar olduğunu, davacının iş akdinin müvekkili şirket tarafından kanuni düzenlemelere uygun şekilde haklı sebeple feshedildiğini, mevzuat hükümleri uyarınca ücret alacaklarında zamanaşımının 5 yıl ile sınırlı olduğunu ve davacının ücret ve fazla mesai alacaklarının zamanaşımına uğradığını savunarak; davanın reddini istemiştir.

C- ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece toplanan deliller,tanık beyanları,bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamının değerlendirilmesinde;davacının 1.2.2004-25.4.2013 tarihleri arasında davalı işyerinde mağaza müdürü olarak çalıştığı, en son aylık ücretinin net 2000 TL olduğu, işyerinde verilen yol ve yemek yardımından yararlandığı anlaşıldığı,davacının iş sözleşmesinin davalı işverenlikçe Kartal 3. Noterliğinden 25.4.2013 tarihinde keşide edilen ihtarname ile İş Kanunu’nun 25/II-c ve e bentlerine göre feshedildiği ve bu fesih bildiriminin davacıya 29.4.2013 tarihinde tebliğ edildiğinin anlaşıldığı,davalı işverenliğin 25.4.2013 tarihli fesih bildiriminin davacıya tebliği ile aynı gün iş sözleşmesi davacı tarafından Bakırköy 30. Noterliğinden keşide olunan29.4.2013 tarihli fesih bildirimi ile, emekli olabilmek için yaş dışında diğer koşulları yerine getirdiği gerekçesi ile feshedildiği ve bu fesih bildiriminin davalı işverenliğe 30.4.2013 tarihinde tebliğ edildiğinin anlaşıldığı,bozucu yenilik doğuran bir hak olan fesih beyanı karşı tarafa ulaşmakla hükmü ve sonuçlarını doğurduğu,davalı işverenliğin İş Kanunu’nun 25/II-c ve e bentlerine dayalı 25.4.2013 tarihli fesih bildiriminin davacıya 29.4.2013 tarihinde tebliğ edildiği ve bu tarih itibariyle hukuki sonuç doğuracağının kabulü ile, davalı tarafından yapılan 25.4.2013 tarihli fesih işlemine üstünlük tanınması ve davaya konu olayda 25.4.2013 tarihi itibariyle haklı fesih koşullarının gerçekleşmiş olup olmadığının değerlendirilmesinin gerektiği, davalı işverenlikçe İş Kanunu’nun 25/11- c bendi kapsamında haklı fesih nedeni yapılan iş yeri çalışanlarından …’a karşı cinsel tacizde bulunması eylemi hakkında söz konusu eyleme maruz kalan kişinin tanık olarak dinletilmek suretiyle iddianın somut olarak ortaya konularak kanıtlanmadığı, dinlenen davalı tanığının bu konuda görgü ve bizzat kendi duyumuna dayalı bir beyanda bulunmadığı, tamamen işyerinde konuşulanlardan duyuma dayalı olarak bildirimde bulunduğu, davacı tanıklarından …, davacının mağazadaki … isimli personelin şikayeti sebebiyle işten çıkarıldığını, … isimli personeli taciz ettiği iddiasının olduğunu, kendisinin davacının … hanımı taciz ettiğine şahit olmadığını, tam tersine … hanımın davacıya ilgi gösterdiğini fark ettiğini, …, taciz iddiasıyla ilgili görgüye dayalı herhangi bir bilgisinin olmadığını, davacı hakkında daha önceden başka şahıslara taciz iddiası ile ilgili dava açılmadığını, kendisinin bilmediğini beyan ettiği, davacının konu ile ilgili savunmasında, … hanım hakkında hiçbir şekilde ima ettiği olayların olmadığını, bugüne kadar kendisi ile çalışan bayan arkadaşlarının da bu konuda şahit olduklarını, asılsız iftiraları kabul etmediğini bildirdiği görüldüğü, davaya konu olayda, davalı işverenlikçe 25.4.2013 tarihinde İş Kanunu’nun 25/II-c-e bentlerine dayalı olarak yapılan fesih işleminde haklı fesih koşullarının gerçekleşmediği kanaatine varıldığında davacının kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanacağı kabul edilerek bilirkişi tarafından davacının hizmet süresi ve ücret miktarı dikkate alınarak hesaplanan kıdem ve ihbar tazminatının, fazla mesai ücreti alacaklarının kısmen kabulüne karar verilerek hüküm kurulmuştur.

D- ) Temyiz:

Kararı davalı temyiz etmiştir.

E- ) Gerekçe:

1- ) Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre davalı vekilinin aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2- ) Taraflar arasında iş akdinin feshi noktasında uyuşmazlık bulunmaktadır.

Somut uyuşmazlıkta davacı vekili dava dilekçesinde davalının fesih ihbarından haberdar olmadan önce, davacı işçinin 23 yıllık sigorta süresi ve 6165 gün prim ödemesi bulunmasına dayalı olarak; 1475 Sayılı İş Kanunu’nun 14.maddesinin 5.fıkrası gereğince emekliliğe hak kazanması ve işçilik alacaklarının ödenmemesi suretiyle ihtarname ile İş akdini haklı sebeple feshettiğini belirtmesi karşısında; mahkemece hatalı değerlendirme ile davalı fesih ihtarının davacıya daha önce ulaştığı gerekçesi ile iş akdinin işveren tarafından haksız feshedildiğinin kabul edilmesi hatalıdır.

Mahkemece davacı vekilinin dava dilekçesinde açıkça iş akdini yaş hariç emeklilik koşullarının gerçekleşmesi üzerine davalının fesih ihbarından haberdar olmadan önce haklı sebeple feshettiğini iddia etmesi karşısında kıdem tazminatı talebinin kabulü yerinde ise de; davacının iş akdini kendisi haklı sebeple feshettiğinden ihbar tazminatının reddine karar verilmesi gerekirken yazılı gerekçe ile ihbar tazminatının kabulüne karar verilmesi hatalıdır.

SONUÇ: Temyiz olunan kararın, yukarda yazılı sebepten dolayı BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 26.04.2016 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.