Son günlerde ekonomik ve işletmesel sebeplerle işten çıkartmalar sıkça yaşanmaktadır. İşverence işten çıkartılan işçiye şartları varsa ihbar ve kıdem tazminatı ödeneceği bilinmektedir. Bunun yanı sıra, işten haksız sebeplerle çıkartıldığını düşünen işçinin işe iade davası açma hakkı da bulunmaktadır. İşe iade davası açmanın ise bazı şartları bulunmaktadır.

            İşe iade davası açılabilmesi için işçinin iş güvencesi şartlarından yararlanıyor olması gerekmektedir. İşçinin iş sözleşmesinin işverence keyfi nedenlerle sonlandırılmasının önlenebilmesi amacı ile iş kanunu ile işçinin iş sözleşmesinin haksız ve usulsüz feshine bazı yaptırımlar bağlanmıştır. İşçinin bu yaptırımlardan yararlanabilmesi için ise iş yerinde en az 6 aylık kıdemi bulunması ve çalıştığı iş yerinde en az 30 işçi çalışıyor olması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan işçinin iş akdi iş güvencesi şartları ile İş Kanunu uyarınca korunmaktadır. Yani haksız ve usulsüz olarak işten çıkartılan işçi, işverene karşı işe iade davası açma hakkına sahiptir.

            İşe iade davalarının açılması ise kanunen süreye bağlanmıştır. İşten çıkartılan işçi iş sözleşmesinin feshinden itibaren bir ay içinde işe iade talebiyle, İş mahkemeleri kanunu hükümleri uyarınca arabulucuya başvurmak zorundadır. Arabuluculuk faaliyeti sonunda anlaşmaya varılamaması hâlinde, son tutanağın düzenlendiği tarihten itibaren de iki hafta içinde iş mahkemesinde dava açılabilir. Kanunen ön görülmüş bu süreler geçirilir ise açılan dava reddedilecektir. Yani işten çıkartılan işçi ne kadar haklı da olsa davası dinlenmeyecektir. Bu sebeple bu sürelere uyulması çok önemlidir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta arabulucuya başvurma süresinin iş söz sözleşmesinin feshinden itibaren başlamasıdır.

            Diyelim ki bir işçinin iş yerinde beş yıllık kıdemi var ve işveren onu işten çıkartmaya karar verdi. İş sözleşmesini feshetmek isteyen işveren, işçisine ihbar süresini kullandıracak ise beş yıllık kıdeminden dolayı sekiz hafta önceden iş sözleşmesinin feshedildiğine dair fesihnamesini tebliğ ederek  ihbar süresini başlatmalıdır. Burada işçi, sekiz hafta sonra işyerinden ayrılacak ise de işe iade için arabulucuya başvurma süresi fesihnameyi tebliğ aldığı tarihten başlayacaktır. Bu noktada işçilerin ne yazık ki yanılgıya düştüğü olmakta ve iş yerinden fiili olarak ayrıldıkları tarihten itibaren arabulucuya başvurma süresinin başladığını düşünmekte ve dava açma süresini kaçırmaktadırlar.

Av. Ezgi Esnik Günay