İSTİFA EDEN İŞÇİNİN İŞVERENDEN TALEP EDEBİLECEĞİ İŞÇİLİK ALACAKLARI

İşçi istifa ederek geçerli bir fesih ile işten ayrılmış olsa dahi çalışmasının karşılığı olan ücret, hafta tatili, resmi dini bayram tatile alacağı, hafta tatili ve feshe bağlı olarak alacak hakkına dönüşecek olan yıllık izin alacağını işverenler isteme imkanına sahiptir.

Fazla mesai alacağı nedir; işçinin haftalık 45 saatlik çalışmasının üstünde kalan çalışma fazla çalışma, bu çalışmanın karşılığı olarak ödenecek alacak hakkı da fazla mesai alacağıdır.

Hafta tatili alacağı nedir; iş kanunu uyarınca işçiye haftada bir gün mutlaka dinlenme hakkı verilmelidir, işçiye haftada bir gün dinlenme hakkı verilmemiş ise işçinin dinlenmesi gerekirken çalıştırıldığı bugün için işçiye ödenmesi gereken alacak hakkı hafta tatili alacağıdır.

Resmi ve dini bayram tatili alacağı nedir; resmi ve dini bayram tatili olarak belirlenmiş olan günlerde işçilerin de çalıştırılmaması gerekmektedir, eğer işçi resmi ve dini bayram tatillerinde çalıştırılmış ise bugünlerin karşılığının işçiye ödenecek olan alacak hakkı, resmi ve dini bayram tatili alacağıdır.

İSTİFA EDEN İŞÇİ KIDEM TAZMİNATI ALABİLİR Mİ?

İstifa ederek işten ayrılan işçi kıdem tazminatı alma hakkına sahip olamayacaktır. Kıdem tazminatı iş sözleşmesinin feshine bağlı olarak hak kazanabilecek bir tazminattır. Kıdem tazminatı kanunda belirtilmiş olduğu şekilde, işçi tarafından yapılan haklı fesih ile işveren tarafından yapılan haksız fesih hallerinde, işveren tarafından işçiye ödenmesi gereken bir tazminattır.

İşçinin istifa ederek işten ayrılması ise işçi açısından iş sözleşmesinin haksız olarak feshi anlamına gelecektir. İşçinin işten ayrılmak için haklı fesih sebepleri bulunmakta ise mutlaka bu haklı fesih sebeplerine dayanarak iş sözleşmesini feshetmelidir, istifa ederek işten ayrılmamalıdır. İşçi haklı fesih sebepleri bulunmasına rağmen iş sözleşmesini istifa ederek sonlandırır ise bu durumda iş sözleşmesini haklı fesih sebeplerine bağlı olarak feshetmediğinden kıdem tazminatı alma hakkını kaybedebilecektir. İşçi de işveren de fesih sebepleri ile bağlı olup işçi işten ayrılmak için haklı sebepleri bulunmasına rağmen bu sebeplere dayanmayarak istifa ederek işten ayrılmış ise, artık iş sözleşmesini bu haklı sebeplere dayanarak feshetmemiş olduğundan feshe bağlı tazminat haklarını alamayabilecektir. İşçiye baskı ile istifa dilekçesi, ibraname imzalatılması hallerinde ise işçi bu belgelerin baskı ile imzalatıldığını mahkeme nezdinde ispat ederek alabilecektir.  ( ayrıntılı bilgi için https://ezgiesnikgunay.av.tr/istifa-eden-isci-kidem-tazminati-alabilir-mi/)

İŞÇİ HER ZAMAN ÜCRET HAKLARINI İSTEME HAKKINA SAHİPTİR.

İşçinin istifa ederek işten ayrılması halinde ise işçi her ne kadar kıdem tazminatı alamayacak ise de işçinin işverenden çalışmasının karşılığı olan ücret haklarını isteme hakkı her zaman bulunmaktadır. Zira işçinin çalışmasının karşılığı olan ücret hakları feshe bağlı olarak kazanılan haklar olmayıp bunlar çalışmanın karşılığı olarak işçiye çalışmasının hemen akabinde ödenmesi gereken alacaklardır. Bu alacaklar fazla mesai alacağı, resmi ve dini bayram tatili alacağı, hafta tatili olarak tanımlanmış olan ücret alacaklarıdır.  

FAZLA MESAİ KARŞILIKLARININ İŞÇİYE NE ZAMAN ÖDENMESİ GEREKİR?

İşçinin iş kanunu ile belirlenmiş olan haftalık çalışma saati 45 saattir, işçi 45 saatin üzerinde çalışma yapmakta ise bu çalışmasının karşılığının işçiye fazla mesai ücreti olarak en geç maaş ödemesi ile ödenmesi gerekmektedir.  İşçinin fazla çalışmasına karşılık gelen fazla çalışma ücreti çalışmanın yapılması ile muaccel olacak yani işçiye ödenmesi gerekecektir. Bu sebepler ile iş yeri çalışma düzeninde fazla mesai alacağının en geç maaş ödemesi ile işçiye ödenmesi gerekmektedir. Eğer ki işçi mesai yapmasına rağmen karşılığı ödenmemekte ise işçi her zaman mesai alacaklarının ödenmemesi sebebine dayanarak iş sözleşmesini haklı olarak feshedebilecekken bu imkanını kullanmayarak istifa ederek işten ayrılmış ise ne yazık ki kıdem tazminatı isteme hakkını elde edemeyecektir. Fakat işçi istifa ederek dahi işten ayrılmış da olsa ücret alacaklarını her zaman işverenden isteme hakkına sahiptir.

YILLIK İZİN ALACAĞI İŞTEN AYRILMA İLE ALACAK HAKKINA DÖNÜŞECEKTİR.

İşçinin yıllık izin hakkı çalışma süresince işçiye kullandırılmamış ise iş sözleşmesinin feshi ile artık alacak hakkına dönüşecektir.  (Yıllık izin hakkı için ayrıntılı makalemiz –  https://ezgiesnikgunay.av.tr/yillik-izin-hakki/)

İşçi istifa ederek dahi işten ayrılmış olsun işveren tarafından çalışması döneminde kullandırılmamış yıllık izin hakkı bulunmakta ise işverenin işçiye bu kullandırılmamış yıllık izin hakkının parasal karşılığını artık işçiye ödemesi gerekecektir.


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK BÜROSU