Çek, ekonomik hayatta ödeme aracı olarak kullanılan ve Türk Ticaret Kanunu’nda münhasır sayıda belirlenmiş olan kambiyo senetlerinden biridir.

Çekin tahsili noktasında İcra ve iflas hukukumuzda kambiyo senetlerine Özgü takip yöntemleri, haciz yolu (İİK 168-170) ve iflas yolu (İİK 171 ve sair)

İle olmak üzere iki başlıktadır.

ALACAĞIN KAMBİYO SENETLERİNE HAS TAKİP YOLU

Alacağın kambiyo senetlerine has takip yolu ile takip edilmesi bakımından belirli şartlar gereklidir. Ayrıntılı bilgi için ödemeyen senet nasıl tahsil edilir konusu araştırılmalıdır.

Çekte bulunması yasa ile zorunlu olan bazı kayıtlar öngörülmüştür. Şayet çek bu kayıtları içermiyor ise geçersizdir. Bu sebeple çek alırken çek sözcüğünün bulunup bulunmadığını, münhasır bir miktarın kayıtsız şartsız ödenmesi noktasında havaleyi içerip içermediğini, muhatap, düzenleme tarihinin bulunmasını ve düzenleyen kimsenin imzasını ihtiva etmesine muhakkak dikkat edilmesi gerekir. Ayrıca  TTK /780-1 ‘e yapılan eklemeler ile banka tarafınca verilen seri numarası ile kare kod, çekin mutlaka içermesi gerekli zorunlu unsurlar arasına dâhil edilmiştir. Fakat yabancı bankalar tarafından bastırılan çekler bu zorunluluğun dışında tutulmuştur.

Bu noktada detaylı bilgi  ve hukuki yardım İcra ve İflas Hukuku noktasında uzman avukatlar ile görüşülmelidir.

KARŞILIKSIZ ÇEK NASIL TAHSİL EDİLİR?

Bankaya şartlarına ve usulüne uygun olarak ibraz edilen ve karşılıksız çıkan bir çek, orijinali ile birlikte veya çek bankaya sunulmuş ancak kısmen karşılıksız çıkmış ise banka çekin aslını bünyesinde içereceğinden ön ve arka yüzünün fotokopileri ile birlikte icra takibine konulmak suretiyle takip talebi ile beraber ilgili icra müdürlüğüne verilir. Evrakları alan icra müdürlüğü borçluya  ödeme emri iletir. Çek kambiyo senedi olduğundan kendine has takip yoluna başvurulabilir fakat genel haciz yolu ile de takip edilebilir.

Çek’e İstinaden Yapılan İcra Takibine Nasıl İtiraz Edilir? Çek bir kambiyo senedi olduğu sebebi ile ödeme emrine itiraz süresi tam beş gündür. Bu süre ödeme emrinin tebliğinden itibaren başlar ve hak düşürücü bir süredir. Söz gelimi ödeme emri borçluya 23.11.2018 tarihinde tebliğ edildi. Süre 24.11.2018 den itibaren başlamış olacaktır.