Trafik kazası sonucu maddi ve manevi zarar gören mağdurun ya da mağdurun vefatı sonrasında yakınlarının maddi ve manevi zararının tazminine yönelik davaları ülkemizde dava konusu edilen en yaygın hukuki problemlerden birini oluşturmaktadır.

Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü verilerine göre 2012 senesinde ülkemizde hukuk mahkemelerinde görülen trafik kazası sonucu ölüm ve yaralanmadan doğan tazminat davası sayısı 2011 yılında 12 560, 2012 yılında ise 16705 tir. 2012 senesinde maddi hasarlı trafik kazası sebebiyle açılmış tazminat davası sayısı ise 1829 dur. 2012 senesinde karara bağlanan ölümlü ve yaralamalı trafik kazası tazminat davası sayısı 8340 tır. Yine Adalet bakanlığınca yayınlanan verilerine göre trafik kazalarından doğan tazminat davalarının görüldüğü asliye hukuk mahkemelerinde ortalama dava zamanı (davaların ortalama neticelendirilme süresi) 330 gündür.

KAZA SİGORTA ALACAĞI NASIL ALINIR?

Kaza sonrası sigortalıya dava açılması durumunda, dava giderleri trafik sigortası kapsamında karşılanmaktadır. Dava giderleriyle avukatlık ücretleri, teminat limitleri ile belirli ve sınırlı sayıda olmak şartıyla, trafik sigortası poliçesi kapsamındadır. Dava açılması halinde, sigortalının konuyu sigorta ettiren şirkete maksimum beş gün içinde bildirmesi gerekmektedir. Bu sırada sigortalıya giden her türlü kaza raporu, tutanak ve ihbarname ve diğer belgeler de sigorta şirketine iletilmelidir. Bu durumda dava ile ilgili sigortalının üstlenmesi gerekli masraflar ve avukatlık ücretleri, trafik sigortası poliçesi tarafınca limitler halinde olmak üzere karşılanacaktır.

HASAR DURUMUNDA TAZMİNAT ALACAĞI

Hasar durumunda sigortacı, sigortalının vekili olduğu için, üçüncü kişilerle direkt temasa geçme ve anlaşma hakkına sahiptir. Sigortalı, tazminat talebini kabul etmeye yetkili olmamaktadır. Bu nedenle, sigortacının yazılı izin beyanı olmadıkça, zarar görenlere herhangi bir tazminat ödemesinde bulunamaz.

VAKİT KAYBETMEDEN BAŞVURU ŞART

Sigortacı; kaza ya da zararın tespit edilmesini sağlayan lüzumlu belgelerin sigortacıya iletildiği tarihten sonra sekiz iş günü içinde hak sahibine tazminat, hastane ve tedavi giderlerini ödemektedir. İşlemlerin başlaması için gerekli belgelerin sigorta şirketine iletilmemesi halinde, hasar karşılığında istenilen trafik sigortası hasar bedeli ödeme süresi de haliyle gecikecektir. Bu sebeple belgelerin eksiksiz olması ve sigorta şirketine zaman kaybetmeden derhal verilmesi büyük önem taşımaktadır.