Sosyal medya hesaplarınızdan yaptığınız paylaşımlara dikkat… Facebook ve Twitter’dan işvereninize yapacağınız bir hakaret haklı fesih olabilir. İşte Yargıtay’ın bununla ilgili emsal niteliğindeki o kararı…

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

2015/27643E – 2016/7929K – 31.03.2016

DAVA : Davacı, feshin geçersizliğine, işe iadesine ve yasal sonuçlarına hükmedilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR :

A-) Davacı İsteminin Özeti:

Davacı vekili; müvekkilinin 19/03/2013 tarihinden itibaren süresiz hizmet akdine dayalı olarak çalışmakta iken … 24. Noterliği’ nin 26822 Yevmiye Numaralı 12/12/2014 tarihli İhtarname ile iş akdinin davalı tarafça feshedildiğini, fesih gerekçesi olarak 10/12/2014 tarihli sosyal paylaşımları ile çalışma koşullarından hoşnut olmadığını belirten paylaşımlarda bulunulmasının gösterildiğini, ayrıca bölüm amirine attığı … ile iş akdini sonlandırmak istediğinin iddia edildiği, müvekkilinin söz konusu … ile iş akdini sonlandırmak istemediğini, amirleri tarafından uygulanan psikolojik baskının kendi üzerinde hangi boyutlara ulaştığını anlamaları sebebi ile hiçbir şekilde hukuken iş akdi feshi anlamına gelmeyen mesaj attığını, kaldı ki bölüm amirinin müvekkilinin iş akdinin feshine karar verebilecek konumda olmayıp iş akdinin … yolu ile feshedilmesi mümkün olmayan bir sözleşme olduğunu iddia ederek, feshin geçersizliğinin tespiti ile işe iadesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

B-) Davalı Cevabının Özeti:

Davalı vekili; davacının iş akdinin gerek 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında haklı sebeple gerekse kendi istifa iradesine uygun olarak sona erdirildiğini, iş akdinin feshinin geçersizliği iddiasının yerinde olmadığını, davacının 10/12/2014 tarihli sosyal medya paylaşımı ile iş yerindeki çalışma arkadaşlarına hakaretamiz sözler ile açıklamalarda bulunduğunu, hemen ertesi günü 11/12/2014 tarihinde işe gelmediğini, bağlı olduğu bölüm müdürünün cep telefonuna kendi telefonundan sms ile “işe gelmeyeceğim, beni işten çıkarmanızı rica ediyorum” başlıklı mesaj gönderdiğini, davacının bu mesajlar içinde hastalığından hiç bahsetmediği halde sonradan işe gelmediği gün olan 11-12/12/2015 tarihleri için hastalık raporu alıp davalı işverene ibraz ettiği, davacı işten çıkarılmasını açıkça istediğini fiili olarak da işe gelmeyerek iradesini uyguladığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.

C-) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:

Mahkemece davacının çalışma koşullarından hoşnut olmamasını sosyal medyada paylaşması iş adinin işverenlik tarafından haklı sebeple feshi için yeterli bir sebep oluşturmayacağı gibi davacının kendi imzasını da taşıyan usulüne uygun işverenliğe sunduğu herhangi bir istifa dilekçesinin de bulunmadığı gerekçesiyle davanın kabulüne karar verilmiştir.

D-) Temyiz:

Kararı davalı vekili temyiz etmiştir.

E-) Gerekçe:

Somut uyuşmazlıkta davacının iş sözleşmesi sosyal paylaşım sitesindeki ifadeleri ve yöneticisine gönderdiği … ile işten ayrılmak isteyen talebine uygun olarak 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi uyarınca feshedilmiştir.

Davacı tarafından gönderildiği anlaşılan … mesajında “işe gelmeyeceğim. Beni işten çıkarmanızı rica ediyorum. Hiç uzatmaya gerek yok. İhbar ve Kıdem tazminatımı istemiyorum. Çalıştığım günler ve yıllık iznimi vermeniz yeterli. Bir işsizlik maaşı almam için çıkış belgesi rica edeceğim. Evrakları … bana gönderirseniz imzalayıp size ulaştırırım” yazmaktadır.

Davacının iş sözleşmesinin feshine dayanak yapılan davacının işsizlik sigortasından yararlanacak şekilde iş sözleşmesinin sona erdirilmesi talebi ikale yapılmasına yönelik bir icaptır. Davacı tarafça da inkar edilmeyen … mesajı şeklinde gönderilen bu irade beyanı kural olarak geçerlidir, bunun dilekçe şeklinde ve imzalı olması gerekmez.

Ayrıca 6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 199. maddesi düzenlemesine göre “Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir”. Mahkemece bunun istifa olarak yorumlanıp imzalı olmadığı gerekçesiyle geçerli olmadığı yönündeki kabulü hatalı değerlendirmeye dayanmaktadır. Davacının işten çıkış kodu ise “29” iş sözleşmesinin işveren tarafından işçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına dayalı olarak feshi gösterilmiş, iş sözleşmesi davacının talebine uygun olarak sonlandırılmamıştır. Ancak davalı feshi yaparken yalnızca SMS’i değil davacının sosyal paylaşım sitesindeki paylaşımını da iş sözleşmesinin haklı feshi nedeni olarak göstermiştir.

Davacının sosyal paylaşım sitesinin görüntüsü dosyaya sunulmuş olup davacının “iki kelimeyi bir araya getirip cümle kuramayan adamlar müdür olursa basit bir resmi yazıya cevap yazmayan gerizekalılar şef olur …’de iş hayatı saçma sapan ilerliyor” şeklinde paylaşımda bulunduğu görünmektedir.

Yapılan paylaşım ve davalı tanık beyanları değerlendirildiğinde paylaşımın davalı işyerine yönelik olduğu davacının söz konusu hakaret ve sataşma içeren paylaşımının işverene haklı fesih imkanı verdiği, davacının iş sözleşmesinin feshinin haklı nedene dayandığı açık olduğundan yazılı gerekçeyle davanın kabulüne karar verilmesi bozma nedenidir.

4857 Sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan gerekçe ile;

1.Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,

2.Davanın REDDİNE,

Kesin olarak 31.03.2016 tarihinde oybirliği ile karar verildi.