ÜCRETİ ÖDENMEYEN İŞÇİNİN İŞ SÖZLEŞMESİNİ FESİH HAKKI

Her türlü işçilik alacakları ödenmeyen işçi sözleşmesini haklı nedenlerle fesih hakkına sahiptir. İşçinin ne kadar olursa olsun az ya da çok ücretinin ödenmemiş olması işçiye haklı nedenle fesih hakkı verecektir.

İŞÇİ ÜCRET ALACAĞI NELERİ KAPSAR

İşçinin her türlü ücret hakkının ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verecektir. Burada ücret kavramı geniş anlamda ücret olup ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı, fazla mesai, hafta tatili, genel tatil, asgari geçim indirimi gibi alacakların ödenmemesi işçiye haklı fesih imkanı verecektir. Yalnız ikramiye, prim, yakacak yardımı, giyecek yardımı gibi ödemelerin ödenmediğinden bahisle haklı fesih yapılabilmesi için bu ödemelerin sürekliliği olan ödemeler olması gerekmektedir. İşverenin bir defaya mahsus ikramiye veya prim vermiş olması ödemenin sürekli bir ödeme olduğunun kabulüne imkan vermeyecektir.

İŞÇİ FESİH HAKKINI NE ZAMAN KULLANMALIDIR

Ücret alacağı ödenmediği sürece işçinin haklı fesih nedeni ile sözleşmesini feshetme hakkı da devam edecektir. Gecikmiş ödeme yapıldıktan sonra ise ödemenin yapıldığı günü takip eden 6 iş günü içinde en geç fesih hakkı kullanılmalıdır. Aksi halde artık işçi bu sebebe dayanarak iş sözleşmesini feshedemeyecektir.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE UYULMASI GEREKEN USUL

İşçinin, işverence ücret ödenme tarihi üzerinden 20 gün geçmişse işçinin sözleşmeyi feshetmek yerine çalışmaktan kaçınmak hakkı vardır. Ücreti ödenmeyen işçi,  giderek ücreti ödeninceye kadar çalışmadan bekleyebilecektir. Hatta bu durum toplu bir hal alsa da işveren ücretini ödemediği işçiyi haklı nedenle işten çıkartamayacaktır.

Ücreti ödenmeyen işçi iş sözleşmesini derhal fesih hakkına sahiptir. İşçi fiilen iş yerini terk ederek iş sözleşmesini feshedebileceği gibi işverene ihtarname göndererek de yapabilir.

İşçi maaşı ödenmediği için iş yerini terk  etmiş, işini bırakmış ise artık işverenin işçinin işe gelmediğinden bahisle tutmuş olduğu tutanakların bir önemi bulunmayacaktır.

İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE İSPAT YÜKÜ

İşçi, iş sözleşmesini maaşının ödenmemesi sebebi ile feshetmiş ise artık iş akdinin haksız olarak feshedildiğini ispat yükü işveren üzerinde olacaktır.

İŞÇİ HANGİ TAZMİNAT VE ALACAKLARA HAK KAZANIR

İşçi, haklı nedenlerle iş sözleşmesini feshettiğinde kıdem tazminatı almaya hak kazanır. Ama sözleşme işçi tarafından feshedileceği için ihbar tazminatına hakkı doğmaz. Bunlar dışında işçi iş sözleşmesinin feshine bağlı olarak işverenden varsa ödenmemiş fazla mesai karşılığını, kullandırılmamış ise yıllık izin ücretini, genel tatil ücreti alacakları varsa bunları da isteyebilir.

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN FAZLA MESAİ ALACAĞI HAKLI FESİH İMKANI VERMEZ.

Fazla mesai dahil tüm ücret alacakları için 5 yıllık zamanaşımı söz konusudur. İşçi fazla mesai yaptığı anda ücretini almaya da hak kazanacaktır. İçinin fazla mesaiyi almaya hak kazandığı andan itibaren 5 yıllık zamanaşımı süresi başlayacaktır.  Örneğin işçi 11.07.2020 tarihinde fazla mesai yapmış ise bunun ücretini almaya hak kazandığı tarih de 11.07.2020 olup bu alacak hakkı 5 sene sonra yani 11.07.2025 tarihinde zamanaşımına uğrayacaktır. İşçi zamanaşımına uğrayan bir ücret alacağı için iş sözleşmesini haklı nedenle feshetme hakkına sahip değildir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN ÖDENMEMESİ DE İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VERMEKTEDİR.

Eğer ki işçiye asgari geçim indirimi ödemesi yapılmıyorsa yine işçi iş sözleşmesini haklı nedenlerle fesih hakkına sahiptir. Asgari geçim indirimi maaşa dahil olarak da ödeniyor olabileceğinden ödeme yapılıp yapılmadığı konusunda maaş bordolarını incelemek faydalı olacaktır.

İŞÇİNİN MAAŞI SİGORTADA DÜŞÜK GÖSTERİLİYOR İSE İŞÇİ İŞ SÖZLEŞMESİNİ HAKLI NEDENLERLE FESHEDEBİLECEKTİR.

Eğer ki işveren işçinin maaşını sigortada düşük gösteriyor ise yani işçinin tam maaşı üzerinden sigorta primi yatırılmıyor ise bu durum işçiye iş sözleşmesini haklı nedenlerle feshetme imkanı verecektir.

İŞÇİYE ZAM YAPILMAMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VERİR Mİ?

Eğer ki işçi ile işveren arasında imzalanmış olan iş sözleşmesinde işçiye belirli bir süre sonra zam yapılacağı taahhüt edilmiş ve işçiye bu sürede zam yapılmamış ise bu durum, işçi açısından haklı fesih imkanı verecektir. Bunun yanı sıra işçiye iş sözleşmesi ile böyle bir taahhüt verilmemişse işçinin zam istemine işverenin olumsuz cevap vermesi, işçi açısından haklı fesih imkanı sağlamayacaktır. İşçilere farklı oranlarda zam yapılması da işçi açısından haklı fesih imkanı vermeyecektir.

Makalede yer alan bilgiler genel bilgiler olup dava açmadan önce mutlaka uzman iş hukuku avukatına danışmanızı tavsiye ederiz.

 


İSTANBUL AVUKAT EZGİ ESNİK GÜNAY HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ