İşten ayrılan işçinin hangi hallerde kıdem tazminatına hak kazanacağı iki başlık altında toplanabilir. İlk olarak işçinin iş sözleşmesini haklı nedenler ile feshettiği kabul edilebiliyor ise işçiye kıdem ödemesi yapılması zorunluluktur.

İşçi iş sözleşmesini iş yerindeki sağlıksız çalışma koşullarından veya bu koşullar nedeni ile bozulan sağlığından, iş yerinde çalışan bir kişide bulunan bulaşıcı bir hastalıktan dolayı feshediyor ise yapılan fesih haklı olarak kabul edilecektir.

İşçi iş sözleşmesini ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmayan haller nedeni ile feshettiğinde de yine kıdem tazminatına hak kazanacaktır. Örneğin işçi iş yerinde işveren veya vekilince kendisine veya ailesine yapılan hakaretlere katlanmak zorunda değildir. İşçi başka bir işçi tarafından rahatsız edildiği durumlarda da eğer işverence gerekli önlemler alınmıyor ise iş sözleşmesini haklı nedenler feshetme hakkına sahiptir.

İşverence işçiye her türlü ücret alacaklarının ödenmemesi halinde de işçi iş sözleşmesini her zaman feshetme hakkına sahiptir. Yani işçiye maaşının, fazla mesai ücretlerinin ödenmemesi iş sözleşmesini haklı neden ile feshetme imkânı verecektir.

İş yerinde işin bir haftadan fazla süre durması halinde de işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilecektir.

Ayrıca iş sözleşmesinin işçi tarafından askerlik; emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı yahut toptan ödeme almak amacı ile; yaşlılık aylığı için öngörülen prim ödeme gün sayısının tamamlanarak işten ayrılınması veya kadın işçinin evlendikten sonra bir yıl içerisinde iş sözleşmesinin feshedilmesi hallerinde işçiye kıdem tazminatı ödemesi yapılması zorunluluktur. İşçinin ölümü halinde de sağ kalan mirasçılarına kıdem ödemesi yapılmalıdır.

İş sözleşmesinin işverence haksız olarak feshedilmesi halinde de işçiye kıdem ödemesi yapılmalıdır. İşverenin işçi tarafından yapılan devamsızlık, işçinin vasıflarında işvereni aldatması, işçinin işverenin ve ailesinin şeref ve namusa dokunacak sözler söylemesi, işçinin işyerinde kavga çıkarması veya kavga etmesi, işçinin işverene karşı cinsel tacizde bulunması, işçinin güveni kötüye kullanması, iş yerinde hırsızlık yapması, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması, işçinin 7 günü aşan hapis cezası ile cezalandırılması, işçinin ödevlerini uyarılara rağmen yapmaması, işçinin iş güvenliğini tehlikeye atması veya işyeri makinelerini 30 günlük ücreti ile ödeyemeyecek derecede hasara uğratması hallerinde işverenin haklı fesih nedenleri oluşabilecektir. Eğer ki işverence yapılan fesih haklı bir fesih olarak kabul edilemeyecek ise bu durumda işveren işçiye kıdem tazminatı ödemek zorunda kalacaktır.