Yıllık izin hakkı Anayasal temeli olan bir dinlenme hakkıdır. İşçinin, işveren yanında geçen her bir senelik çalışması için işyerinde ki kıdem süresine göre belirlenecek “yıllık izin” hakkı vardır.

İşçilere verilecek yıllık izin süresi, hizmet süresi;

  • Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil) olanlara 14 gün,
  • Beş yıldan fazla onbeş yıldan az olanlara 20 günden,
  • Onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olmaz.

Yıllık iznin hangi tarihlerde kullandırılacağı işverenin yönetim hakkı kapsamında olup talep hakkının doğduğu yıl içerisinde kullandırılması gerekir. Yıllık izin hakkının kullandırılmamasının haklı fesih sebebi olabilmesi için ise talep edildiği halde kullandırılmamış olması gerekir. O yıla ilişkin yıllık izinin, yıl sonuna kadar kullandırılmaması haklı fesih imkanı verir. Yıllık izin hakkı yılın tamamlanması ile tahakkuk eder. Yıl dolmamış ise yıllık izin hakkı da doğmaz. Yıllık izin kullandırılmış olduğunun ispatı işverene ait olup yazılı belge ile ispat edilmesi zorunludur.

Yıllık izin alacağı fesihle muaccel olur. Sözleşmenin haklı veya haksız olarak feshedilmesinin önemi yoktur. İşyeri devrinde ise iş sözleşmesi feshedilmiyor ise yıllık izin alacağı muaccel hale gelmez. Yıllık izin hakkı iş sözleşmesinin devamında kullanılmamış ise birikmeye devam eder ve iş sözleşmesinin feshi yani çalışma ilişkisinin bitmesi ile işçiye ödenmesi gerekir. Yıllık izin alacağı son aylık çıplak ücret üzerinden hesaplanır, SSK. ve işsizlik primi ile gelir ve damga vergisi yapılan hesaptan düşülür.

İhbar süreleri ile iş arama izin süreleri yıllık izin süresi ile iç içe giremez. Yani ihbar süresi içinde işçiye yıllık izin kullandırılamaz.

Yıllık izne ilişkin zamanaşımı iş sözleşmesinin feshedildiği tarihte başlar ve 5 yıllık zamanaşımı söz konusudur. İş sözleşmesinin feshedildiği tarihte izin ücreti muaccel olur, ancak faiz başlangıcı için işverene ayrıca bildirim yapılması gerekir. Genelde böyle bir bildirim yapılmamış olduğu için dava tarihinden itibaren (dava açılması ile bildirim yapılmaktadır) faize karar verilmektedir.